PROTOCOL COVID19

PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT LA POSSIBILITAT DE CONTAGI DE LA MALALTIA COVID19


Per a les colònies d'aquest estiu des de l'organització de les colònies de la FECIB estam treballant en aquest protocol propi que implantarem a l'activitat.

EQUIP DE MONITORS
Els equips de monitors rebran una formació prèvia sobre la implantació d'aquest protocol. Es designarà un monitor a cada colònia com a responsable que vetllarà pel seguiment d'aquest protocol.

EN EL MOMENT DE COMENÇAR LA COLÒNIA
- Els monitors/monitores han d’haver estat asimptomàtics durant 48 hores prèvies en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies previs quan es tracti de simptomatologia compatible.
- Els infants i adolescents han de presentar absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós i no presentar febre en el moment de començar la colònia.

DURANT LA COLÒNIA
Treballarem continuament amb el personal de la casa de colònies d'Es Burotell per a garantir que es compleixin les mesures que s'establiran per a aquest tipus d'instal·lació.

A més, l'equip de monitors posarà en marxa aquest protocol:

1. Totes les instal·lacions interiors que s'utilitzin es ventilaran com a mínim 3 vegades al dia (primera hora, migdia i vespre). En el cas dels dormitoris, es mantendran les finestres obertes el màxim d'hores possibles.

2. Es garantirà la desinfecció d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les baranes de les escales, etc. 

3. Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i de les menjades, respectivament. 

4. El material emprat en les diferents activitats es desinfectarà després del seu ús. 

5. S'evitarà que els infants i adolescents comparteixin el menjar al menjador, berenars, excursions, festes...

6. S'afavorirà sempre que sigui possible i el temps ho permeti les activitats a l’aire lliure. Quan es realitzin activitats en espais interiors, aquests es mantendran ventilats amb totes les finestres i portes obertes.  

7. Les activitats es duran a terme en grups de 6-8 nins, nines o adolescents com a màxim per tal de facilitar el distanciament físic i les mesures en cas d’infant simptomàtic. 

8. Cada grup tindrà assignats un o dos monitors/es en funció de l’edat dels participants i el tipus d’activitat. 

9. Cada monitor/a es relacionarà sempre amb el mateix grup d’infants amb excepció d’aquelles activitats que puguin requerir algun monitor especialitzat. 

Pautes específiques per a cada colònia: 
- A la colònia d'Ed. Infantil (3 a 5-6 anys):  
 • Reforçar conductes saludables. Tossir i esternudar al colze. Es poden utilitzar ninots per exemplificar-ho. 
 • Cantar una cançó de 20 segons de durada durant el rentat de mans. 
 • Treballar el tema del distanciament físic amb exemples senzills (“estirant les ales”).  
- A les colònies d'Ed. Primària (1r-2n / 3r-4t / 5è-6è):
 • Atendre dubtes i preocupacions relatives a la situació actual de pandèmia.
 • Reforçar la importància del seu paper actiu en les mesures de prevenció.
 • Treballar conductes saludables i identificació de símptomes. Prevenció de l’estigma. 
 • Practicar el rentat de mans i distanciament físic. 
- A la colònia d'ESO:
 • S'eliminen les tendes de campanya, dormiran a les habitacions del casal.
 • Atendre dubtes i preocupacions relatives a la situació actual de pandèmia. 
 • Reforçar la importància del seu paper actiu en les mesures de prevenció.
 • Treballar conductes saludables i identificació de símptomes. Prevenció de l’estigma. 
 • Conèixer i entendre les mesures de protecció. 

A totes les colònies tendrà molta importància l'aplicació de les mesures anticontagi següents:

1.Rentat de mans sistemàtic. 
S’entrenarà als infants i adolescents en la tècnica del rentats de mans efectiu (OMS, 2020): 
 • Pas 1: banyar-vos les mans amb aigua  
 • Pas 2: apliqueu prou sabó per cobrir les mans humides 
 • Pas 3: fregueu totes les superfícies de les mans, incloses la part posterior de les mans, entre els dits i les ungles almenys 20 segons 
 • Pas 4: esbandiu bé les mans amb aigua corrent 
 • Pas 5: eixugueu les mans amb una tovallola neta i seca, una tovallola d’un sol ús o assecador de mà. 
Les mans es rentaran a la l’arribada i a la sortida dels infants, abans i després de les menjades, abans i després d’anar al WC, abans i després de les diferents activitats i després d’esternudar. 
En punts estratègics (menjador, entrada a la sala d'activitat...) es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica.

2. Distanciament físic:  

Entrades i sortides. Les entrades i sortides del casal (per exemple les habitacions, el menjador...) es farà sempre de forma esglaonada, per grups, per evitar aglomeracions.  

Menjador. Es treballarà amb el casal de colònies per garantir una separació entre els infants que seuen a cada taula. Es realitzarà neteja i desinfecció de les taules després de cada menjada i de l’espai del menjador un cop al dia. 

Dormitoris. Es treballarà amb el casal de colònies per garantir la distància mínima entre llits o lliteres. Cada dia es ventilaran les habitacions tres vegades i es realitzarà la neteja i desinfecció. 

Activitats. Els jocs i les activitats esportives es podran realitzar amb un màxim de 6-8 infants o adolescents per tal de facilitar les mesures de distanciament físic. En el cas de les piscina caldrà valorar la realització de torns segons la quantitat d'infants que vulguin nedar.  

3. Ús de mascaretes. 
S’utilitzaran mascaretes en el cas que sigui necessari un desplaçament en transport públic o autocar. En cas de no poder mantenir la distància de seguretat (per a dur a terme una cura, per exemple) també s'usarà mascareta en l’infant i/o el monitor/a. 

4. Llistats de comprovació de símptomes. 
Es mantendrà una check-lists per a la ràpida identificació de símptomes als nens, nenes i adolescents i als monitors/es. A l’arribada dels infants i adolescents a la colònia i abans de pujar a l'autocar es farà una comprovació de la temperatura (termòmetre frontal). 
Es realitzarà també la comprovació diària símptomes en els monitors/es. 
En el cas de detectar-se febre o altres símptomes compatibles amb la COVID19, a qualsevol moment de la colònia, l'infant, adolescent o monitor/monitora haurà d'abandonar la colònia i tornar a ca seva.

AQUEST PROTOCOL ESTÀ CONTINUAMENT EN PROCÉS DE REVISIÓ I READAPTACIÓ SEGUINT LES INSTRUCCIONS QUE VA ANUNCIANT EL GOVERN.
Darrera actualització: 14 de maig de 2020

Cap comentari:

Publica un comentari